Dagligt udsættes togmedarbejdere for verbale
eller fysiske overfald. Vis mere hensyn.

De passer jo bare deres job!

Om kampagnen

Kampagnen om bedre adfærd i togene

Baggrunden for kampagnen er, at togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagerernes opførsel. Konsekvensen af dette kan være: Sygemeldinger, længerevarende fravær og en utryg arbejdsplads. Målsætningen med kampagnen er derfor at forbedre togpersonalets arbejdsmiljø ved at forbedre passagerernes adfærd. Samtidig skal togpassagererne tænke over deres adfærd, så antallet af psykiske og fysiske overgreb på personalet reduceres.

Brancheudvalget for jernbaner

Togdrift i Danmark er både godstransport og persontransport. Der kører knap 2.700 tog hvert døgn på jernbanenettet - 1.400 intercity- og regionaltog, 1.100 S-tog og 170 godstog. Det svarer til næsten 1 mio. tog på årsbasis. Der bliver årligt transporteret mere end 170 mio. passagerer og over 1 mio. tons gods.

Branchen involverer mange forskellige personalegrupper, fra stationsbetjente, banearbejdere, mekanikere, personale beskæftiget med kundehåndtering (billetkontrol, salg og servering) til lokomotivførere og trafikledere i trafikstyringscentraler. Jernbanestrækningerne drives af togoperatører som f.eks. DSB, lokalbanerne og en række private selskaber. Selve infrastrukturen (spor, signalanlæg og stationer) ejes, vedligeholdes og fornys af infrastrukturforvalterne som f.eks. Banedanmark og lokalbanerne. I forbindelse med anlæg og fornyelse, og til dels vedligeholdelse, beskæftiger Banedanmark og lokalbanerne en række private selskaber.

De ansatte er organiseret i forskellige fagforbund, herunder Dansk Jernbaneforbund, 3F/Københavns Jernbanearbejdere, Dansk Metal, afd. 7 og HK/Stat Trafik&Jernbane.

Jernbanernes Arbejdsgiverforening organiserer en bred vifte af virksomheder indenfor jernbaneområdet – såvel metro, godskørsel og persontrafik og indenfor såvel lokalbaneområdet som udliciteret jernbanedrift. Ligeledes organiserer foreningen en række virksomheder indenfor banevedligeholdelsesområdet.

Alle organisationerne samt operatørerne og infrastrukturforvalterne har i mange år arbejdet sammen om at sætte øget fokus på arbejdsmiljøforhold i Brancheudvalget for jernbaner under Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Udvalget har taget initiativ til at få udarbejdet:

  • Rapporter om konkrete arbejdsmiljøforhold, f.eks. Indretning af førerrum i lokomotiver, styrevogne og togsæt
  • Pjecer, f.eks. Arbejde over skulderhøjde
  • Elektroniske værktøjer, f.eks. Sund nat på skinner og Arbejdsmiljø på Trafikstyringscentraler

 

Læs pressemeddelelse

Download poster 1

Download poster 2

Download poster 3